Project Details

  • Opdracht: Gemeente Almere
  • Project: Beleidskader Bewegwijzering
  • Type: Advies / Begeleiding

Probleemstelling

In Almere zijn verschillende soorten bewegwijzering aanwezig en ontbreekt een goed afwegingskader voor toetsing van aanvragen en plaatsing. Dit is voor aanvragers verwarrend, maar ook voor de weggebruikers.

Het doel van dit visie-/beleidsplan is om te komen tot een logische, consequente en doeltreffende bewegwijzering in de beheergebieden in Almere. Het moet de vindbaarheid van bestemmingen verbeteren en zorgen voor een objectief beoordelingskader voor nieuwe aanvragen waarbinnen bewegwijzering wordt toegestaan.

Aanpak

Allereerst is er een visie opgesteld voor de bewegwijzering waarbij het landelijk kader (wet), het provinciaal kader (beleid) en de gemeentelijke kaders (lokale keuzes, doelen, taken, ambities) aan bod zijn gekomen.

Vanuit de visie is het gemeentelijke bewegwijzeringskader gegenereerd. De visie bestaat uit “bouwstenen/uitgangspunten” die gebruikt zijn voor de uitwerking van het beleid en uitvoeringsregels.

Dit alles is uitgewerkt voor alle typen bewegwijzering  die in de gemeente Almere voor komen.